Our Partner Universites

Somaiya Vidyavihar University

Somaiya Vidyavihar
University

Mumbai

MIT-ADT University

MIT-ADT
University

Pune

D Y PATIL UNIVERSITY

D Y Patil
University

Ambi, Talegaon

Sri Balaji University

Sri Balaji
University

Pune

Sanjay Ghodawat University

Sanjay Ghodawat
University

Kolhapur

MGM University

MGM
University

Aurangabad

GH Raisoni Amravati

GH Raisoni University

Amravati

Sandip University

Sandip
University

Nashik

Atlas Skilltech University

ATLAS Skilltech
University

Mumbai